OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW

(OWS) obowiązujące w

„Zagórski Terrazzo” Monika Zagórska w Żurominie od dnia 01.04.2013r

I. Postanowienia ogólne.

 1.  Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”), mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży (dostaw) towarów (dalej „Towary”), oferowanych przez ”Zagórski Terrazzo” Monika Zagórska NIP 5110289582, REGON Tel : 236613624 e-mail : biuro@zagórski-terrazzo.pl zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. OWS dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w siedzibie firmy .

II. Zamówienia.

 1.  Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia zawierającego : a. nazwę (firmę) Zamawiającego oraz jego adres, b. numer rachunku bankowego Zamawiającego, c. numer NIP Zamawiającego, d. rodzaj i ilości Towarów a także ich szczegółowe wymiary, e. oczekiwany termin realizacji zamówienia f. termin i sposób płatności jeżeli termin i sposób płatności, według oczekiwań Zamawiającego, mają być odmienne od określonych w OWS, g. wskazanie miejsca dostawy Towarów, jeżeli Towary nie będą odbierane w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego w Żurominie, h. oczekiwanej ceny za poszczególne wyroby przy podanych ilościach zakupu, i. oświadczenie Zamawiającego o treści,, Zamawiający akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów obowiązujące w ZAGÓRSKI TERRAZZO” czytelny podpis Zamawiającego, bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego z podaniem jej stanowiska i danych kontaktowych (adres mail, telefax). k. szczegółowe wskazania dotyczące ilości, rodzaju oraz wszelkich innych istotnych cech zamawianego towaru oraz czasu i miejsca dostawy, a także sposobu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia (w przypadku odbiorów własnych integralną częścią zamówienia musi być upoważnienie dla osoby odbierającej towar). Zamówienia muszą być składane przez Kupującego pisemnie bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych w zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach.
 3. Sprzedawca może proponować wykonanie zamówienia na warunkach odmiennych od podanych przez Zamawiającego informując o tym Zamawiającego.
 4. Propozycja wykonania zamówienia na warunkach odmiennych wiąże Sprzedawcę przez 3 dni od daty wysłania jej do Zamawiającego.
 5. Umowę w sprawie sprzedaży Towarów uznaje się za zawartą tylko po wyraźnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę warunków realizacji zamówienia.

III. Ceny towarów:

 1. Ceny Towarów podawane przez Sprzedającego są cenami netto. Do cen tych zostanie doliczony należny podatek wynikający z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury,
 2. W przypadku sprzedaży usług montażowych wraz z własnym materiałem Sprzedającego należny podatek będzie określony dla takiej usługi jednak po złożeniu stosownego oświadczenia klienta i nie stwierdzeniu w czasie montażu niezgodności treści tego oświadczenia ze stanem faktycznym.
 3. W cenach wskazanych w cenniku lub w ofercie, w tym w cenach po obniżce, uwzględniono również: a. koszty załadunku Towarów na środek transportu w zakładzie Sprzedawcy (środek transportu musi umożliwiać zastosowanie wózka widłowego), b. koszty opakowań Towarów, z wyłączeniem palet,
 4. Podwyżka cen Towarów po przyjęciu zamówienia do realizacji pozostaje bez wpływu na ceny Towarów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji.
 5. Cena towaru nie uwzględnia kosztów składowania zakupionego i nie odebranego towaru powyżej 3 dni ponad ustalony termin odbioru. IV. Warunki płatności: Zobowiązania pieniężne za dostarczone Towary regulowane będą przez Zamawiającego: a. na podstawie faktur VAT, b. z zachowaniem drogi bankowej na rachunek bankowy wskazywany w fakturach VAT, c. w jednej racie w formie przedpłaty na podstawie faktury pro-forma, jeżeli Sprzedawca i Zamawiający nie uzgodnią inaczej,
 6. Termin, sposób oraz miejsce płatności określone są każdorazowo na dokumencie sprzedaży – fakturze VAT.
 7. Termin płatności liczy się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży – faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że umowa sprzedaży-dostawy, której Sprzedający i Kupujący są stronami stanowi inaczej.
 8. Płatności wobec Sprzedawcy realizuje się przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane na fakturze VAT lub gotówką w kasie ZAGÓRSKI TERRAZZO.
 9. W przypadku braku terminowej zapłaty należności przez Kupującego Sprzedawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Jeżeli opóźnienie w zapłacie będzie dłuższe niż 2 dni, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie towarów Kupującemu. W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z uprawnień określonych w niniejszym postanowieniu, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec ZAGÓRSKI TERRAZZO za szkody powstałe na skutek skorzystania z tych uprawnień.
 10. Towar stanowi własność Sprzedawcy do chwili całkowitego uregulowania przez Kupującego pełnej kwoty brutto wskazanej na fakturze VAT. W razie nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odebrania towaru.
 11. Kupujący jest zobowiązany do odesłania w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii faktur VAT i korekt faktur VAT czytelnie podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonywania tego rodzaju czynności w imieniu Kupującego. V. Opakowania: 1. Towary będą pakowane w następujący sposób: a. na paletach, b. owinięte folią, c. ściągane taśmami. 2. Należność za palety będzie uiszczana na podstawie odrębnych faktur VAT albo wymieniana w odrębnej pozycji w fakturach VAT opiewających na cenę kupna Towarów. 3. Palety mogą podlegać zwrotowi o ile są nie uszkodzone. Wtedy faktura jest korygowana o należność za paletę. 4. Postanowienia punktu IV podpunkt 11 stosuje się odpowiednio do przejścia na Zamawiającego własności palet.

VI. Czynności załadunkowe i rozładunkowe:

 1. Czynności załadunkowe Towarów będą dokonywane staraniem Sprzedawcy.
 2. Czynności wyładunkowe Towarów będą dokonywane staraniem i na koszt Zamawiającego.

VII. Przejście ryzyka:

Niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Zamawiającego: a. z chwilą, w której w miejscu odbioru Towarów, Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu przystąpi do wyładunku Towarów, albo b. z chwilą załadunku Towarów na środek transportu, w przypadku, gdy Zamawiający będzie odbierał Towary własnym transportem z zakładu Sprzedawcy. VIII. Transport: Towary będą odbierane przez Zamawiającego lub dostarczane Zamawiającemu transportem Sprzedawcy lub przez Sprzedawcę wynajętym, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

IX. Odbiory, wady w dostawach, gwarancja:

 1. Zamawiający (osoby działające w jego imieniu) zobowiązany jest do dołożenia przy odbiorze Towarów profesjonalnej staranności w celu stwierdzenia, czy przedmiot odbioru, pod względem ilości i asortymentu, jest zgodny z zamówieniem oraz czy Towary nie są uszkodzone.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do kwitowania odbioru poszczególnych partii Towarów, nawet wówczas gdy przy odbiorze zostaną ujawnione braki ilościowe, niewłaściwy asortyment lub uszkodzenia Towarów w chwili ich odbioru, przy czym w takich wypadkach w pokwitowaniu Zamawiający uczyni odpowiednią wzmiankę.Wzmianka ta ma wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Za wady uznaje się: a. braki ilościowe lub asortyment Towarów sprzeczny z zamówieniem, b. uszkodzenia Towarów istniejące w chwili ich odbioru, c. wady Towarów ujawnione w okresie gwarancji, przy czym nie uznaje się za wady w Towarach z terazzo nieznacznych odchyleń w kolorystyce grysów, które są naturalnymi odcieniami kamienia, a także wykwitów które są zjawiskami naturalnymi i przemijającymi dla wyrobów betonowych narażonych na czynniki atmosferyczne.
 4. Pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia roszczeń, Zamawiający zobowiązany jest do: a. zawiadomienia Sprzedawcy o wadach w postaci braków ilościowych, asortymentu sprzecznego z zamówieniem lub o uszkodzeniach istniejących w chwili odbioru, w terminie 7 (siedem) dni od daty odbioru partii Towarów, w której ujawniono te wady, b. powstrzymania się od wbudowywania wadliwych Towarów z terazzo. c. zabezpieczenia wyrobów przed zanieczyszczeniami do czasu ich impregnacji o której mowa w punkcie 9b. Niewłaściwe zabezpieczenie może skutkować powstaniem przebarwień.
 5. Wady Towarów będą usuwane przez uzupełnienie braków ilościowych, wymianę asortymentu sprzecznego z zamówieniem na zgodny z zamówieniem, wymianę Towarów uszkodzonych w chwili odbioru na wolne od uszkodzeń lub usunięcie uszkodzeń, przy czym w przypadku uszkodzeń Towarów Strony mogą także postanowić, że wady zostaną usunięte przez obniżenie ceny kupna Towarów.
 6. Sprzedawca zapewnia, że Towary będą dobrej jakości i udziela Zamawiającemu gwarancji co do dobrej jakości Towarów.
 7. Gwarancją objęte są wyłącznie wady tkwiące w Towarach.
 8. Okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy i biegnie od dnia następującego po dacie odbioru Towarów.
 9. Zamawiający, pod rygorem utraty uprawnień w gwarancji, zobowiązany jest: a. wbudowywać Towary z terazzo zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy b. po wbudowaniu Towarów z terazzo do wykonania impregnacji Towarów środkami chemicznymi zabezpieczającymi Towary przed szkodliwym wpływem środowiska, c. zawiadamiać Sprzedawcę o wadach Towarów ujawnionych w okresie gwarancji, najpóźniej w terminie 5 (pięć) dni od daty ich ujawnienia, d. po ujawnieniu wad przedsięwziąć niezbędne środki przeciwdziałające rozszerzaniu się wad, a w razie wątpliwości co do zastosowania odpowiednich środków do skonsultowania się ze Sprzedawcą i postępowania według jego wskazówek.
 10. Wady stwierdzone przy odbiorach w miarę możliwości będą usuwane niezwłocznie, a ujawnione w okresie gwarancji w terminach uzgodnionych przez Strony, przy czym nie dłuższych niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia owadzie. W przypadku, gdyby ze względu na rozmiar wad lub ich rodzaj niezwłoczne usunięcie wad lub ich usunięcie w pierwotnie ustalonym terminie nie było możliwe, wady będą usuwane w innych, dodatkowo uzgodnionych terminach, przy czym Zamawiający zobowiązany jest prowadzić negocjacje w sprawie uzgodnienia terminu usunięcia wad z uwzględnieniem długości procesu technologicznego i zwykłego toku czynności, które należy podjąć przy usunięciu wady.
 11. Okres gwarancji jest zawieszany na czas usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji.
 12. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy przeprowadzenia szczegółowych oględzin Towarów a także do demontażu reklamowanych elementów, po zawiadomieniu Sprzedawcy o wadach, w celu stwierdzenia przyczyn powstania wad, a więc zasadności reklamacji Zamawiającego. W przypadku konieczności demontażu elementów Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu właściwy element zastępczy celem możliwości jego natychmiastowego montażu po zdemontowaniu elementu reklamowanego. O terminie demontażu Sprzedający musi być poinformowany z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 13. Zawiadomienia i oświadczenia zwiane zwadami Towarów mogą być składane drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Informacje faksowe muszą być potwierdzane celem ustalenia, że dotarły kompletne i czytelne. Zgłoszona reklamacja nie zwalnia Kupującego od zapłaty za towar w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 14. Kupujący nie może odmówić przyjecia towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem.
 15. W przypadku odmowy odbioru zamówionych Towarów, Zamawiający zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100 (sto) % ceny zamówionych Towarów, a nadto Sprzedawca może dochodzić zryczałtowanej kary umownej w wysokości 15% ceny za składowanie i utylizację nie odebranych Towarów. 16. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej złożenie zawiadomienia o wadach lub wykonywanie uprawnień z gwarancji nie zwalnia Zamawiającego od terminowego i pełnego uiszczenia ceny kupna.

X. Odpowiedzialność Sprzedającego:

 1. W przypadku, gdy w następstwie wad Towarów Zamawiający poniesie szkodę, Sprzedawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody obejmującej poniesione przez Zamawiającego straty.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy nie może przekroczyć ceny kupna netto (bez podatku VAT) partii Towarów, w której stwierdzono wady.

XI. Siła wyższa:

 1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane tzw. siłą wyższą, przy czym w niniejszej umowie „siła wyższa” oznacza udokumentowane zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie przez tę Stronę zobowiązań wynikających z umowy, których Strona dotknięta takim zdarzeniem nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć (w całości lub w części) poprzez działanie z należytą starannością.
 2. Postanowienie punktu XI.1. nie dotyczy płatności.
 3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej, będzie mogła domagać się całkowitego lub częściowego zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań, w trakcie całego okresu występowania siły wyższej, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie objętym działaniem siły wyższej.
 4. Strony są zobowiązane do współdziałania w celu zapobieżenia powstania szkody lub jej minimalizacji, a także możliwości jej naprawienia u którejkolwiek z nich , na skutek działania siły wyższej pod groźbą utraty prawa powoływania się na jej zaistnienie. XII. Klauzula arbitrażowa:
 5. Strony zobowiązują się, że będą dążyły do tego, aby ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy, były w najlepszej wierze załatwiane ugodowo. a jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty pisma Strony występującej ze sporem, spór rozstrzygnie właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedającego.
 6. Termin o którym mowa w punkcie XIII.1 jest przedłużany o czas potrzebny na wykonanie ewentualnych elementów podlegających demontażowi celem ustalenia przyczyn powstania reklamowanej wady który wynosi 14 dni.

XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Ilekroć w niniejszych OWS jest mowa o dniach należy przez to rozumieć dni robocze, za które uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zawiadomienia lub oświadczenia dokonywane przez jedną ze Stron, kierowane do drugiej Strony, pod rygorem bezskuteczności, winny być dokonywane na piśmie i dostarczane listem poleconym, przez kuriera lub doręczane osobiście z wyjątkiem spraw. w których OWS dopuszczają korespondencję drogą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Każda zmiana nazwy (firmy), adresu, numeru telefaksu lub adresu e-mail, będzie skuteczna w stosunku do drugiej Strony po jej wcześniejszym powiadomieniu.
 4. Odstąpienie przez Stronę od egzekwowania od drugiej Strony któregoś z postanowień OWS nie będzie rozumiane jako stała rezygnacja z tego postanowienia lub jako rezygnacja z egzekwowania innych postanowień OWS i nie będzie skuteczne dopóki nie zostanie potwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Strony.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS zostało uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieskuteczne lub nieważne nie powoduje to rozwiązania umowy, a wówczas takie postanowienie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby uzgodnienia Stron wynikające z obowiązującej Strony umowy były skuteczne w jak najszerszym zakresie oraz zapewniły realizację ekonomicznych i prawnych celów Stron, które legły u podstaw uregulowania które zostałoby uznane za nieskuteczne lub nieważne.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz OWS znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany postanowień OWS będą obowiązywać drugą Stronę od chwili ich akceptacji przez Zamawiającego. Do zamówień, które zostały przyjęte do realizacji przed dokonaniem zmiany OWS stosuje się OWS w brzmieniu przed zmianą
 8. W przypadku kiedy z Zamawiającym zawarto umowę w formie odrębnego dokumentu w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się OWS. Wyłączone są jedynie te postanowienia które zostały wyłączone postanowieniami umowy lub odmiennie niż w OWS w niej uregulowane.
 9. Aktualnie obowiązujące warunki OWS są publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.zagorski-terrazzo.pl